Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Laatst bijgewerkt 3 april 2017

Volg ons via onze facebookpagina Je bent pas een Haastrechtenaar als .

Door op het facebooklogo te klikken kunt u deze zien.

ANBI

 

De vereniging heeft de ANBI-status aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

              UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING EN LEZING

 

Het bestuur van de Historische Vereniging Haastrecht nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering gevolgd door een lezing op donderdag 13 april in Cultureel Centrum Concordia; aanvang vergadering 19.30 uur.

 

Agenda

 

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken (voorzitter)

2.   Notulen van de ledenvergadering van 7 april 2016 * (klik hier voor de notulen)

3.   Bestuurssamenstelling

Aftredend: Wim Raateland

Aftredend en herkiesbaar: Dick Molenaar

4.   Secretarieel jaarverslag 2016 * (klik hier voor het jaarverslag)

5.   Financieel jaarverslag 2016* en nadere toelichting door Pieter Klip, penningmeester (klik hier voor het financiële verslag)

6.   Verslag kascommissie (Jan van Overbruggen en Ron de Ruiter)

7.   Benoeming kascontrolecommissie 2017

8.   ANBI-status (zie toelichting hier onder)

9.   Stand van zaken werkgroepen (Rob Anders en Hans Kattenwinkel)

10. Introductie werkgroep genealogie – Aart Duits

11. Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de vergadering (circa 20.15 uur)

N.B. Bijbehorende stukken liggen op de vergadering ter inzage, zijn een week voor de vergadering op te vragen bij de secretaris en worden gepubliceerd op onze website www.historischevereniginghaastrecht.nl).

 

Voor alle leden die de vergadering bijwonen, is er een gratis kopje koffie.

 

Toelichting bij agendapunt 8

Statutenwijziging voor het verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status  

Wij streven naar het verkrijgen van deze status. Dat vereist een wijziging van onze Statuten. Met name waar het de eventuele opheffing van onze vereniging betreft en wat er dan met een batig kassaldo moet gebeuren. Dat moet dan naar een instelling met een soortgelijke doelstelling.
Dit verandert er:

 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

3. Het batig saldo van de vereniging wordt na ontbinding der vereniging besteed ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling, een en ander zoals door de ALV in haar liquidatiebesluit aan te wijzen. 

 

Zo’n wijziging kan alleen met de instemming van de Algemene Ledenraad. Daarbij is vereist dat minstens ¾ van de leden aanwezig zijn.  Zijn die er niet, dan dient een tweede vergadering plaats te vinden, kort na de eerste. Daar is de opkomst niet belangrijk meer. Wij gaan er van uit dat die er komt.

Voor die tweede vergadering hebben wij ook een datum vastgelegd: donderdag   20 april om 19.30 uur in het Grand Café van Concordia. Ook daarvoor bent u dus allen uitgenodigd.

 

 

Programma na de pauze - aanvang 20.30 uur

Lezing door de heer Wil Arts over het verdwenen Klooster Emmaüs in Stein

 

 

Erasmus’ thuisklooster in Stein. Rijke historie verborgen onder het gras.

Als u over de Steinse Dijk tussen Gouda en Haastrecht rijdt passeert u   twee boerderijen met de namen Kloosterbrouwerij en ’t Klooster.  Er valt echter  in geen velden of wegen een klooster te bekennen. Een ANWB-bord bij de oprit naar boerderij ’t Klooster  biedt enige uitkomst. Er staat in twee talen op geschreven: ‘Op deze plaats lag het klooster Stein, ook wel genaamd Emmaüs, waar Erasmus van 1487 tot 1493 als kloosterling en priester woonde, werkte en studeerde. Hier legde hij de basis voor zijn wetenschappelijke loopbaan, die hem in Europa grote bekendheid gaf.’

 

Wat weten we eigenlijk van Erasmus’ thuisklooster? Wat heeft hij er zelf in zijn brieven over te vertellen? Hoe is het klooster ontstaan en hoe ging het ten onder? Hoe was het religieus en bestuurlijk ingebed? Hoe ging het er binnen de kloostermuren aan toe?

Hoe zag het klooster er eigenlijk uit? In zijn lezing zal de heer  Arts proberen deze vragen zo goed als mogelijk is te beantwoorden.

De heer  Arts is emeritus hoogleraar sociologie en voorzitter van het Erasmus Genootschap Gouda

 

Het programma na de pauze is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

 

 

 

 

Home

Over ons

Haastrecht Historie

Levens-

verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact