Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Secretarieel jaarverslag 2017

Historische Vereniging Haastrecht

 

Het bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar  vijfmaal in de vergaderruimte in het Hof van Stein. Van deze accommodatie werd ook tussentijds enkele malen gebruik gemaakt voor diverse andere activiteiten. Wij betalen voor deze ruimte een symbolisch bedrag, dat in overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren in de activiteitenpot van het Hof van Stein gaat.

 

Per 31-12-2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

·      Hans Kattenwinkel, voorzitter 

·      Lia Versteeg, secretaris en redactielid Havekedrechter(tevens beheerder ledenadministratie)

·      Pieter Klip, penningmeester

·      Rob Anders, lid en hoofdredacteur Havekedrechter

·      Dick Molenaar, lid en beheerder website

·      Ron Kuijf

 

Ereleden:

·      Cor Kraijenbrink

·      Cor van Someren

·      Jan Dijkstra

 

Op de algemene ledenvergadering op 13 april hebben we afscheid genomen van bestuurslid Wim Raateland. Dick Molenaar werd met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar. Kandidaat-bestuurslid Ron Kuijf werd bij acclamatie gekozen voor een periode van drie jaar. 

 

Aantal leden

Het aantal leden bedroeg 368 per 31 december 2017. Per 31 december 2016 was dat aantal 352. Er zijn 17 leden met een lidmaatschap voor het leven.

 

Bestuursactiviteiten

·      Voor de jaarwisseling 2016 – 2017 stelden wij het boekje ‘’De Kleine Betuwe’’ samen en stuurden u dat gratis toe. Een geweldig succes, ook wat betreft de extra verkoop via de fa. Bakker.

·      Wij gaven weer 4 fraaie Havekedrechters uit met in de laatste bijgesloten de schitterende luchtfoto van Haastrecht een kleine eeuw geleden.

·      Een groot deel van de kern van Haastrecht kreeg in 2017 de status van ‘’Beschermd Stadsgezicht’’ en is daardoor beter beschermd tegen verval.

·      Wij organiseerden op 9 februari een heel goed bezochte en boeiende lezing, dit keer in de NH kerk, over de Beeldenstorm door Sander Wassing.

·      Met uw steun lukte het om het boekje ‘’Sabels Stokken en Sansculotten’’ van Bert Stolwijk uitgegeven te krijgen. Een hele boeiende beschrijving van Haastrecht eind 18de eeuw. Alleen maar enthousiaste reacties, dus een aanwinst.

·      Na jaren van gestage druk op de gemeente dan eindelijk de naamgeving: Paulus van Haastrechtbrug en op 30 augustus de onthulling van het doorkijkbord naar het voormalige kasteel.

·      Met hulp van vele vrijwilligers werd de rotonde opgeknapt en van nieuwe beplanting voorzien. Overdracht van het beheer van het groen en de kunstwerken aan de gemeente heeft, ondanks toezeggingen, helaas nog niet plaatsgevonden.

·      Wij verzorgden diverse stadswandelingen voor Haastrechters en bezoekersgroepen van buiten Haastrecht.

·      Tijdens Open Monumentendag op 13 september presenteerden wij in de NH Kerk een fotoserie over oud en nieuw Haastrecht.

·      Op 16 november hadden wij wederom Sander Wassing op bezoek met een lezing over de historische reisverslagen van Lieve van Ollefen.

·      Ons initiatief om historische fotoborden te plaatsen  heeft navolging  gehad met vele borden in de Overtuin en een bord aan de IJssel achter het museum Bisdom van Vliet.

·      De samenwerking met de Stichting Overtuin, de Haastrechtse Kring, het Museum Bisdom van Vliet en het Gemaal de Hooge Boezem is heel vruchtbaar o.a. resulterend in projecten als Haastrechtspeurders en bollen planten in de Overtuin waarbij de schoolkinderen historisch besef wordt bijgebracht.

·      SCHOK (Stichting Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard): Hans Kattenwinkel en Dick Molenaar waren namens het bestuur aanwezig bij de vergaderingen.

·      De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris. Via Dropbox hebben alle bestuursleden inzicht in de ledenadministratie, de inhoud van het archief, krantenknipsels en foto’s.

·      De coördinatie van het verwerken van fotomateriaal en teksten in een data-bestand is in handen van Jan de Korte, die wij op deze plaats hartelijk danken voor zijn inzet.

·      Onze website www.historischevereniginghaastrecht.nl wordt goed bezocht. Beheerder Dick Molenaar  telde zo’n 3500 bezoekers. De website is echter dringend aan vernieuwing toe. Het bestuur is zich aan het oriënteren op de mogelijkheden.

·      Het jaar werd afgesloten met de inmiddels traditionele, bescheiden eindejaarsborrel voor bestuursleden en ereleden met partners, dit keer wederom in Het Witte Hof.

·      Dankzij uw steun en die van onze sponsors kunnen wij dit realiseren en willen wij graag op deze voet doorgaan.

 

Algemeen

·      Giften: Ook dit jaar ontvingen wij weer diverse bijdragen voor ons archief. De giften worden steeds vermeld in ons blad De Havekedrechter.

·      Archief: Ons archief, gegroeid tot drie archiefkasten, bevindt zich op de zolder van het museum Bisdom van Vliet.

·      Werkgroep Archeologie: De activiteiten van deze werkgroep staan stil, in afwachting van de ontwikkelingen rond eventuele opgravingen aan de Steinse Dijk.

·      Werkgroep levensverhalen: Leden van de werkgroep hebben  een aantal interviews gehouden met ‘oude’ Haastrechtenaren. Het is de bedoeling deze levensverhalen op termijn te gaan bundelen. Enkele verhalen zijn inmiddels verschenen in De Havekedrechter. Andere, uitgebreidere levensverhalen, zijn geplaatst op onze website.

·      Emailadressen: Van ongeveer 50% van onze leden is het e-mailadres bekend. Wij streven ernaar om dit percentage flink te verhogen.

 

De algemene ledenvergadering 2017

Op donderdag  13 april werd de algemene ledenvergadering gehouden in de grote zaal van Concordia in Haastrecht. De opkomst stemde tot tevredenheid. Er waren ca. 45 personen aanwezig, inclusief het voltallige bestuur.

·      De notulen van de algemene ledenvergadering van 7 april 2016  werden besproken en vastgesteld.

·      Het secretarieel jaarverslag over 2016 werd kort toegelicht door de voorzitter en vervolgens goedgekeurd.

·      Vervolgens gaf penningmeester Pieter Klip een toelichting op de financiële gang van zaken. Ook het financieel jaarverslag kon de goedkeuring van de vergadering wegdragen.

·      Voor het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een statutenwijziging nodig. De 45 aanwezige leden stemmen  in met de voorgestelde wijziging. Aangezien volgens de statuten echter ¾ van de leden aanwezig dienen te zijn, wordt een extra vergadering uitgeschreven op 20 april 2017.

·      De kascommissie, bestaande uit de heren Jan van Overbruggen en Ron de Ruiter bracht een positief advies uit aan de vereniging om het bestuur décharge te verlenen van het financiële beheer over het jaar 2016. De heer Kees van Hooft verklaarde zich bereid om de heer Van Overbruggen op te volgen voor de kascontrole voor de komende twee jaar.

·      Er werd afscheid genomen van bestuurslid Wim Raateland. Dick Molenaar werd herbenoemd voor drie jaar en kandidaat-lid Ron Kuijf werd met algemene stemmen benoemd.

·      De heer Aart Duits vertelde na afloop iets over stamboomonderzoek. Mensen met vragen kunnen bij hem terecht.

·      Na de pauze hield de heer Wil Arts, emeritus hoogleraar sociologie en voorzitter van het Erasmus Genootschap Gouda, een lezing over het verdwenen klooster Emmaus in Stein. Het samenzijn na afloop in het Grandcafé was, als altijd, heel gezellig.

 

Extra Ledenvergadering d.d. 20 april 2017

Statutenwijziging voor verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status  

Het verkrijgen van deze status vereist een wijziging van onze Statuten. Met name waar het de eventuele opheffing van onze vereniging betreft en wat er dan met een batig kassaldo moet gebeuren. Dat moet dan naar een instelling met een soortgelijke doelstelling.

Op de Ledenvergadering van 13 april is dit voorstel toegelicht. Alhoewel er op die vergadering geen tegenstemmers waren ontbrak het vereiste ledental en diende deze extra vergadering bijeengeroepen te worden.

Op 20 april mochten wij 11 leden begroeten. Na een korte introductie van de penningmeester werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

 

De Havekedrechter

De Havekedrechter, ons huisorgaan, verscheen het afgelopen jaar vier keer.

De opmaak van het blad was in handen van het Haastrechtse bureau Azim Design en het drukwerk werd verzorgd door Luma Drukwerk . De oplage bedroeg aan het eind van het jaar 450 exemplaren. De uitgave van ons blad werd mede mogelijk gemaakt door de adverteerders, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Alle uitgaven van de Havekedrechter en andere publicaties worden in het Depot Nederlandse Publicaties  van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opgenomen.

 

Contacten met gemeente Krimpenerwaard

Het bestuur onderhoudt goede contacten met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Krimpenerwaard. Wij achten een goede verstandhouding van belang om het behoud van de historische waarden van ons stadje onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

 

Tenslotte

Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie verstrekt te hebben over de activiteiten van onze vereniging in 2017. Ook in het komende jaar willen wij ons weer actief inzetten voor onze leden. En natuurlijk blijft onze doelstelling ‘het behoud van de historische waarden in Haastrecht’ voorop staan.

 

 

Haastrecht, december 2017

Lia Versteeg, secretaris HVH

Home

Over ons

Haastrecht

Historie

Levens-verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact