Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Secretarieel jaarverslag 2018

Historische Vereniging Haastrecht

 

 

 

Het bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijfmaal in de vergaderruimte in het Hof van Stein. Van deze accommodatie werd ook tussentijds enkele malen gebruik gemaakt voor diverse andere activiteiten. Wij betalen voor deze ruimte een symbolisch bedrag, dat in overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren in de activiteitenpot van het Hof van Stein gaat.

 

Per 31-12-2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

·      Hans Kattenwinkel, voorzitter

·      Mieke de Ruiter, secretaris en ledenadministrateur

·      Pieter Klip, penningmeester

·      Rob Anders, lid en hoofdredacteur Havekedrechter

·      Dick Molenaar, lid en beheerder website

·      Ron Kuijf

 

Ereleden:

·      Cor Kraijenbrink

·      Cor van Someren

·      Jan Dijkstra

 

Op de algemene ledenvergadering op 12 april hebben we afscheid genomen van bestuurslid Lia Versteeg. Hans Kattenwinkel (voorzitter) en Rob Anders werden met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Mieke de Ruiter werd bij acclamatie gekozen als secretaris voor een periode van drie jaar.

 

Aantal leden

Het aantal leden bedroeg 355 per 31 december 2018. Per 31 december 2017 was dat aantal 347. Er zijn 17 leden met een lidmaatschap voor het leven.

 

Bestuursactiviteiten

·      Wij gaven weer vier fraaie Havekedrechters uit.

·      In februari namen wij deel aan de Verlichte Proeverijenroute Krimpenerwaard met een expositie in één van de opengestelde boerderijen. Het betrof een expositie over de voormalige pachtboerderijen van de familie Bisdom van Vliet, samengesteld door Rob Anders.

·      SCHOK (Stichting Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard): Hans Kattenwinkel en Dick Molenaar waren op 12 maart namens het bestuur aanwezig bij een SCHOK vergaderingen.

·      Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2018 was er een interessante en goed bezochte lezing over ’De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen’ door Gerard Koppers.

·      In het voorjaar organiseerden we twee bezoeken met rondleiding aan het Passionistenklooster met Pater Custers. Totaal waren er zo’n 50 deelnemers.

·      Tijdens Open Monumentendag op 8 september was het oude stadhuis mogelijk voor de laatste maal te bezoeken. Er was hier een expositie van Cor van Someren te zien. Ook was de Nederlands Hervormde Kerk open en hier kon men de toren beklimmen.

·      Wij organiseerden op 1 november een heel goed bezochte en boeiende lezing over de 6e boezemmolen van Haastrecht door Jaap Barendrecht.

·      Wij verzorgden diverse stadswandelingen voor Haastrechters en bezoekersgroepen van buiten Haastrecht.

·      De samenwerking met de Stichting Overtuin, de Haastrechtse Kring, het Museum Bisdom van Vliet en het Gemaal de Hooge Boezem is nog steeds heel vruchtbaar o.a. resulterend in projecten als Haastrechtspeurders waarbij de schoolkinderen historisch besef wordt bijgebracht.

·      Overdracht van het beheer van het groen en de kunstwerken op de rotonde aan de gemeente heeft, ondanks toezeggingen, helaas nog niet plaatsgevonden. Via de provincie wordt er nu druk gezet op de gemeente.

·      De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris. Via Dropbox hebben alle bestuursleden inzicht in de ledenadministratie, de inhoud van het archief, krantenknipsels en foto’s.

·      De coördinatie van het verwerken van fotomateriaal en teksten in een data-bestand is in handen van Jan de Korte, die wij op deze plaats hartelijk danken voor zijn inzet.

·      Onze website www.historischevereniginghaastrecht.nl wordt goed bezocht. Beheerder Dick Molenaar telde zo’n 4500 bezoekers. De website is echter dringend aan vernieuwing toe. Het bestuur is zich aan het oriënteren op de mogelijkheden.

·      Het jaar werd afgesloten met de inmiddels traditionele, bescheiden eindejaarsborrel voor bestuursleden en ereleden met partners, dit keer wederom in Het Witte Hof.

·      Dankzij uw steun en die van onze sponsors kunnen wij dit realiseren en willen wij graag op deze voet doorgaan.

 

Algemeen

·      Giften: Ook dit jaar ontvingen wij weer diverse bijdragen voor ons archief. De giften worden steeds vermeld in ons blad De Havekedrechter.

·      Archief: Ons archief, gegroeid tot drie archiefkasten, bevindt zich op de zolder van het museum Bisdom van Vliet.

·      Werkgroep Archeologie: De activiteiten van deze werkgroep staan stil, in afwachting van de ontwikkelingen rond eventuele opgravingen  en archeologisch bodemonderzoek, mogelijk naar poortgebouwkasteel Paulus van Haastrecht.

·      Werkgroep levensverhalen: Leden van de werkgroep hebben een aantal interviews gehouden met ‘oude’ Haastrechtenaren. Het is de bedoeling deze levensverhalen op termijn te gaan bundelen. Enkele verhalen zijn inmiddels verschenen in De Havekedrechter. Andere, uitgebreidere levensverhalen, zijn geplaatst op onze website.

·      Emailadressen: Van ongeveer 75% van onze leden is het e-mailadres bekend. Wij streven ernaar om dit percentage flink te verhogen.

 

De algemene ledenvergadering 2018

Op donderdag 12 april werd de algemene ledenvergadering gehouden in de grote zaal van Concordia in Haastrecht. De opkomst stemde tot tevredenheid. Er waren circa 37 personen aanwezig, inclusief het voltallige bestuur.

·      De notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april 2017 werden besproken en vastgesteld.

·      Het secretarieel jaarverslag over 2017 werd kort toegelicht door de voorzitter en vervolgens goedgekeurd.

·      Vervolgens gaf penningmeester Pieter Klip een toelichting op de financiële gang van zaken. Ook het financieel jaarverslag kon de goedkeuring van de vergadering wegdragen.

·      De kascommissie, bestaande uit de heren Ron de Ruiter en Kees van Hooft, bracht een positief advies uit aan de vereniging om het bestuur décharge te verlenen van het financiële beheer over het jaar 2017. De heer Ton van der Gaag verklaarde zich bereid om de heer De Ruiter op te volgen voor de kascontrole voor de komende twee jaar.

·      Er werd afscheid genomen van bestuurslid Lia Versteeg. Hans Kattenwinkel en Rob Anders werden herbenoemd voor drie jaar en Mieke de Ruiter werd met algemene stemmen benoemd tot secretaris.

·      Na de pauze hield de heer Gerard Koppers een lezing over “De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen”, waarbij hij ook stilstond bij de brandbestrijding in Haastrecht.

 

De Havekedrechter

De Havekedrechter, ons huisorgaan, verscheen het afgelopen jaar vier keer.

De opmaak van het blad was in handen van het Haastrechtse bureau Azim Design en het drukwerk werd verzorgd door Luma Drukwerk. De oplage bedroeg aan het eind van het jaar 460 exemplaren. Het laatste exemplaar verscheen in een extra grote oplage (520 exemplaren). Die was vereist voor een promotionele verspreiding in de nieuwe wijk Bos en Water. Dat leverde weer enkele nieuwe leden op. De uitgave van ons blad werd mede mogelijk gemaakt door de adverteerders, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Alle uitgaven van de Havekedrechter en andere publicaties worden in het Depot Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opgenomen.

 

Contacten met gemeente Krimpenerwaard

Het bestuur onderhoudt goede contacten met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Krimpenerwaard. Wij achten een goede verstandhouding van belang om het behoud van de historische waarden van ons stadje onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

 

Tenslotte

Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie verstrekt te hebben over de activiteiten van onze vereniging in 2018. Ook in het komende jaar willen wij ons weer actief inzetten voor onze leden. En natuurlijk blijft onze doelstelling ‘het behoud van de historische waarden in Haastrecht’ voorop staan.

 

 

Haastrecht, maart 2019

Mieke de Ruiter, secretaris HVH

 

Home

Over ons

Haastrecht

Historie

Levens-verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact