Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

 

 

 

Privacy verklaring

 

Privacy beleid

 

De Haastrechtse Historische Vereniging, gevestigd Bernardlaan 29, 2851 XC Haastrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

www.historischevereniginghaastrecht.nl, Bernardlaan  29, 2851 XC Haastrecht, tel. 0182 502685. De secretaris van de vereniging is de functionaris gegevensbescherming. Bereikbaar: info@historischevereniginghaastrecht.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Historische Vereniging Haastrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van de vereniging en/of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

· Voor- en achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De Historische Vereniging Haastrecht beheert persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

          

 

· Uitnodigingen voor bijeenkomsten en lezingen,

· Innig contributie.

· Verzenden nieuwsbrieven aan de leden,

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

De Historische Vereniging Haastrecht neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van de Historische Vereniging Haastrecht) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

De Historische Vereniging Haastrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Bewaartermijn maximaal 1 jaar om nieuwsbrieven te sturen na opzegging van het lidmaatschap.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

De Historische vereniging Haastrecht verstrekt geen gegevens aan derden anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

De Historische Vereniging Haastrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Historische Vereniging Haastrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@historischevereniginghaastrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Historisch Vereniging Haastrecht wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

De Historische Vereniging Haastrecht neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@historischevereniginghaastrecht.nl

 

 

Home

Over ons

Haastrecht

Historie

Levens- verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact