Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Haastrecht

dd. 13 april 2017

 

De vergadering vond plaats in Cultureel Centrum Concordia. Er waren 45 leden aanwezig, inclusief het bestuur en een kandidaat-bestuurslid. Het verslag is van de hand van de secretaris. Tijdens het programma na de pauze waren ongeveer 75 mensen aanwezig.

 

Afwezig met bericht van verhindering in willekeurige volgorde:

Cor en Nel Kraijenbrink, Jan de Korte, Cor en Thea van Someren, Jan van Overbruggen, Rob en Joke de Weger, Cees Reichard, Emmy Kool, Simon Dupper.

 

 

 

1.   Opening

Voorzitter, Hans Kattenwinkel, opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het bestuur hartelijk welkom. Vervolgens geeft hij een korte samenvatting van het programma van deze avond.

 

2.   Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 april 2016

De voorzitter neemt het verslag in grote lijnen door. Er worden geen vragen gesteld. Het verslag wordt met algemene instemming goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

3.   Bestuurssamenstelling

Dick Molenaar wordt met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Wim Raateland treedt af na een zittingsperiode van zes jaar. De voorzitter houdt een kort dankwoordje en overhandigt Wim, naast de oorkonde voor vertrekkende bestuursleden, een envelop met cadeaubon en bloemen. Hij is blij dat Wim nog actief betrokken wil blijven bij onze vereniging. Wim bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij wijst erop dat de afgelopen jaren het onderhoud van veel monumenten in Haastrecht verbeterd is, maar dat aandacht voor het behoud van ons cultureel erfgoed noodzakelijk blijft.

Vervolgens stelt de voorzitter kandidaat-bestuurslid Ron Kuijf voor. Hij wordt bij acclamatie benoemd voor een periode van drie jaar als algemeen bestuurslid.

 

4.   Secretarieel jaarverslag 2016

Het Algemeen Jaarverslag 2016 was te lezen op de website van de vereniging. De voorzitter neemt het verslag puntsgewijs door.

Het secretarieel jaarverslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

5.   Financieel jaarverslag 2016

De financiële stukken: resultatenrekening 2016, balans per 31 december 2016 en de begroting 2017, zijn ter informatie op website gepubliceerd en tijdens de vergadering lagen enkele papieren exemplaren ter inzage in de zaal.

Penningmeester Pieter Klip geeft een toelichting bij de resultatenrekening.

Het resultaat over 2016 bedraagt € 1060,18,--. Het eigen vermogen per 31-12-2016 bedraagt € 14.742,84. Dit eigen vermogen is nodig voor investeringen in de Havekedrechter en nieuwe initiatieven.

Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.

 

6.   Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie, Jan van Overbruggen en Ron de Ruiter hebben de financiële administratie van het boekjaar 2016 – zoals voorgelegd door penningmeester Pieter Klip – gecontroleerd op 23 maart. Jan Overbruggen is vanavond verhinderd. Ron de Ruiter leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert de algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2016. De voorzitter bedankt beide heren voor hun werkzaamheden, met name de heer Van Overbruggen, die na twee jaar, conform de statuten aftreedt.

 

7.   Benoeming kascontrolecommissie 2016

Volgens de statuten dienen de leden van de kascommissie iedere twee jaar te wisselen. De heer Kees van Hooft is bereid de heer Jan van Overbruggen op te volgen. De voorzitter bedankt hem voor zijn toezegging. De kascommissie voor 2017 bestaat dus uit Ron de Ruiter en Kees van Hooft. De voorzitter wenst de beide heren alvast succes. Als reserve voor deze functie heeft, na afloop van de vergadering dhr. Albert van der Sar zich opgegeven.

 

8.   ANBI-status

Voor het verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een statutenwijziging nodig. Met name waar het de eventuele opheffing van onze vereniging betreft en wat er dan met een batig kassaldo moet gebeuren. Dat moet dan naar een instelling met een soortgelijke doelstelling. Zo’n wijziging kan alleen met de instemming van de Algemene Ledenraad. Daarbij is vereist dat minstens ¾ van de leden aanwezig zijn. Zijn die er niet, dan dient een tweede vergadering plaats te vinden, kort na de eerste. Daar is de opkomst niet belangrijk meer.

De aanwezigen kunnen instemmen met de voorgestelde statutenwijziging. Maar, aangezien er slechts 45 leden aanwezig zijn, wordt besloten een tweede vergadering uit te schrijven op donderdag 20 april, eveneens in Concordia.

 

9.   Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep Archeologie: Geen nieuwe ontwikkelingen te melden

Werkgroep Levensverhalen: Binnenkort komt de werkgroep bij elkaar om zich op de toekomst te beraden.

 

10. Voorstel tot introductie werkgroep genealogie door Aart Duits

De heer Aart Duits vertelt bevlogen het een en ander over het onderwerp genealogie. Wie meer wil weten over het opzetten van een stamboom, kan bij hem terecht voor nadere informatie. Bij voldoende belangstelling, is hij bereid een werkgroep genealogie op te starten. In de pauze kunnen de leden hun belangstelling kenbaar maken.

 

11. Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de vergadering

·     Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

·     Rob Anders deelt mee dat de heer Bert Stolwijk uit Woerden een boek heeft geschreven over Haastrecht in de Franse tijd. Om dit boek ‘Sabels, stokken en sansculotten’ te kunnen uitgeven heeft zijn uitgever, Boekscout, minimaal 40 e-mail adressen nodig, waarnaar hij een éénmalige aankondiging van de uitgave kan sturen. Uiteraard met toestemming van geadresseerden en zonder verplichting tot aankoop. In de pauze kan de intekenlijst hiervoor getekend worden.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en

inbreng.

 

Programma na de pauze

 

Na de pauze houdt de heer Wil Arts, emeritus hoogleraar sociologie en voorzitter van het Erasmus Genootschap Gouda, een boeiende lezing over het verdwenen klooster Emmaus in Stein.

 

Na afloop van de avond werd er gezellig nagepraat in het Grand Café van Concordia.

 

Verslag Extra Ledenvergadering Historische Vereniging Haastrecht dd. 20 april 2017, om 19.30 uur

 

De vergadering vond plaats in Cultureel Centrum Concordia. Er waren 11 leden aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. Het verslag is van de hand van de voorzitter.

 

Statutenwijziging

Deze vergadering is uitgeschreven om een voorstel tot wijziging van de statuten in stemming te brengen. Het voorstel tot wijziging was aan alle leden kenbaar gemaakt met een tekst, zoals aangegeven onderaan dit verslag. Die informatie werd ruim een week voor de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2017 verspreid. Op 13 april is dit voorstel toegelicht. Alhoewel er op die vergadering geen tegenstemmers waren ontbrak het vereiste ledental en diende deze extra vergadering bijeengeroepen te worden.

Op 20 april mochten wij 11 leden begroeten. Na een korte introductie van de penningmeester werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

 

Informatie aan leden voorafgaand aan de ALV van 13 april:

Statutenwijziging voor verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status  

Wij streven naar het verkrijgen van deze status. Dat vereist een wijziging van onze Statuten. Met name waar het de eventuele opheffing van onze vereniging betreft en wat er dan met een batig kassaldo moet gebeuren. Dat moet dan naar een instelling met een soortgelijke doelstelling.

Huidige formulering: 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Nieuwe formulering: 3. Het batig saldo van de vereniging wordt na ontbinding der vereniging besteed ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling, een en ander zoals door de ALV in haar liquidatiebesluit aan te wijzen. 

Zo’n wijziging kan alleen met de instemming van de Algemene Ledenraad. Daarbij is vereist dat minstens ¾ van de leden aanwezig zijn.  Zijn die er niet dan dient een tweede vergadering plaats te vinden, kort na de eerste. Daar is de opkomst niet belangrijk meer. Wij gaan er van uit dat die er komt.

Home

Over ons

Haastrecht

Historie

Levens-verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact