Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Secretarieel jaarverslag 2015

van de Historische Vereniging Haastrecht

 

 

Het bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijfmaal in de vergaderruimte in het Hof van Stein. Van deze accommodatie werd ook tussentijds enkele malen gebruik gemaakt voor ad hoc overleg.  Wij betalen voor deze ruimte een symbolisch bedrag, dat in overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren in de activiteitenpot van het Hof van Stein gaat.

 

Per 31-12-2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

· Hans Kattenwinkel, voorzitter

· Lia Versteeg, secretaris en redactielid Havekedrechter(tevens beheerder ledenadministratie)

· Jan de Korte, penningmeester

· Rob Anders, lid en hoofdredacteur Havekedrechter

· Dick Molenaar, lid en beheerder website

Wim Raateland, lid en medewerker Havekedrechter

Ereleden:

· Cor Kraijenbrink

· Cor van Someren

Jan Dijkstra

 

Hans Kattenwinkel, Rob Anders en Lia Versteeg werden tijdens de algemene ledenvergadering in april met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar.

 

Aantal leden

Het aantal leden bedroeg 362 per 31 december. Per 31 december 2014 was dat aantal 357. Er zijn 16 leden met een lidmaatschap voor het leven.

 

Bestuursactiviteiten

· Voorzitter, Hans Kattenwinkel,  was namens het bestuur enkele malen aanwezig bij de vergaderingen van de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK). Deze stichting beoogt een overlegplatform te zijn voor alle historische verenigingen uit de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Met het Gemaal De Hooge Boezem en het Museum Bisdom van Vliet werden de bestaande contacten voortgezet.

· Samen met de Historische Vereniging Stolwijk had de HVH een dragende rol bij de organisatie van de jaarlijkse monumentendagen in de voormalige gemeente Vlist.

· Dick Molenaar had namens de HVH zitting in het bestuur van de Stichting  Overtuin, die zich bezighoudt met het herstel van de overtuin van Museum Bisdom van Vliet.

· Rob Anders en Hans Kattenwinkel waren namens de HVH vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep Rotonde. Mede dankzij hun inspanning kon op 27 juni het beeld van twee gestileerde schaatsers van kunstenaar Dick Aerts en ontwerper Mariëlle Azim op de rotonde onthuld worden. Van het beeld werd door de maker van hetzelfde materiaal een aantal kleinere exemplaren vervaardigd, die te koop werden aangeboden.

· Hans Kattenwinkel en Rob Anders waren nauw betrokken bij de werkzaamheden van de ‘Haastrechtspeurders’, een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de Brede School uit Gouda en Streekarchief Midden-Holland, het Gemaal en Museum Bisdom van Vliet, die de geschiedenis van Haastrecht inzichtelijk willen maken voor de schooljeugd van Haastrecht.

· De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris. Via Dropbox hebben alle bestuursleden inzicht in de ledenadministratie, de inhoud van het archief, krantenknipsels en foto’s.

· Voorzitter en secretaris hebben meegewerkt de Tentoonstelling “Eenheid in Verscheidenheid” in Streekmuseum Krimpen a/d IJssel door het aanleveren van teksten en foto’s over historisch Haastrecht. Officiële opening was op 19 maart. In 2016 verschijnt van de tentoonstelling een informatief fotoboekje voor de schooljeugd.

· De coördinatie van het verwerken van fotomateriaal en teksten in een data-bestand is in handen van Jan de Korte, die te kennen heeft gegeven, dit ook na zijn aftreden als penningmeester, te willen blijven doen.

Onze website www.historischevereniginghaastrecht.nl wordt goed bezocht. Beheerder Dick Molenaar heeft het afgelopen jaar zo’n 2800 bezoekers geteld die de website hebben geraadpleegd.

· In september verscheen deel II van de Canon van Haastrecht. Het mooi uitgegeven boekwerk bevat een samenvatting van artikelen uit Havekedrechters van de afgelopen jaren en is, evenals deel I dat uitverkocht is, samengesteld door Rob Anders.

Het jaar werd afgesloten met de inmiddels traditionele, bescheiden eindejaarsborrel voor bestuursleden en ereleden met partners, die dit keer plaatsvond in Huis den Hoek.

 

Algemeen

· Giften: Ook dit jaar ontvingen wij weer diverse bijdragen voor ons archief, zoals oude foto’s, stukken uit familiearchieven en materiaal van Lierenfabriek Bodewes. De giften worden steeds vermeld in ons blad De Havekedrechter. Een uniek lakzegel van de stad Haastrecht ontvingen wij van Cor van Someren.

· Archief: De beheerder van het museum Bisdom van Vliet is zo vriendelijk geweest ons op de zolder van het museum ruimte te bieden voor een tweede archiefkast.

· Werkgroep Archeologie: Wellicht kan in het voorjaar gestart worden met opgravingen bij een boerderij aan de Steinse Dijk. Met oudheidkundige vereniging Golda heeft een gesprek plaatsgevonden over de mogelijkheden om aan overzijde van de Vlist bij het voormalige kasteel in de wijk De Hofkamp te zoeken naar fundamenten van een versterking.

· Werkgroep levensverhalen: De wergroep is aan het eind van het jaar voorzichtig van start gegaan met een aantal interviews van ‘oude’ Haastrechtenaren. Het is de bedoeling deze levensverhalen te gaan bundelen en een verkorte versie te plaatsen in De Havekedrechter.

· Emailadressen: Eind dit jaar hebben wij een oproep gedaan aan de leden om de e-mailadressen door te geven. Aan dit verzoek werd door velen gevolg gegeven. Van ongeveer 50% van onze leden is nu het e-mailadres bekend.

· Bord bij ‘Paulus van Haestrechtbrug’: De voormalige gemeente Vlist heeft ingestemd met ons voorstel om de fiets- en wandelbrug bij het zwembad deze naam te geven en zou het bord in 2014 plaatsen. Helaas is dit niet gebeurd. Wij zijn benieuwd wanneer de nieuwe gemeente Krimpenerwaard dit initiatief gaat uitvoeren.

Fotoborden met historische foto’s van Haastrecht: Op één van de laatste dagen van het jaar, heeft de gemeente een viertal fotoborden geplaatst. Ze bieden een mooie gelegenheid om de oude en nieuwe situaties in ons dorp met elkaar te vergelijken.

 

De algemene ledenvergadering 2015

Op donderdag 9 april werd de algemene ledenvergadering gehouden in de grote zaal van Concordia in Haastrecht. De opkomst stemde tot tevredenheid. Er waren 46 personen aanwezig, inclusief het voltallige bestuur.

· De notulen van de algemene ledenvergadering van 10 april 2014  werden besproken en vastgesteld.

· Het secretarieel jaarverslag over 2014 werd kort toegelicht door de voorzitter en vervolgens goedgekeurd.

· Vervolgens gaf penningmeester Jan de Korte een toelichting op de financiële gang van zaken. Ook het financieel jaarverslag kon de goedkeuring van de vergadering wegdragen.

· De kascommissie, bestaande uit de heren Cees Reichard en Simon Dupper, bracht een positief advies uit aan de vereniging om het bestuur décharge te verlenen van het financiële beheer over het jaar 2014. De heer Jan van Overbruggen verklaarde zich bereid om de heer Dupper op te volgen voor de kascontrole voor de komende twee jaar.

· Het verslag van de ledenvergadering 2015, het algemeen jaarverslag 2014 en de agenda werden in het kader van transparantie van onze vereniging op de website geplaatst.

Na de pauze waren er ongeveer 125 mensen aanwezig voor de vertoning van de film van Gerrit Eegdeman over de huldiging van schaatser Hein Vergeer in 1986 met een toelichting van Hein zelf.

 

De Havekedrechter

De Havekedrechter, ons huisorgaan, verscheen het afgelopen jaar vier keer. Naast de vaste rubrieken werd in de opeenvolgende nummers onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Steenplaatsen van Haastrecht, de laatste postkoets, de bewoners van het Marktveld en de Grote Haven en boerderij ‘Het Paradijs’.

De opmaak van het blad is al weer een aantal jaren in handen van het Haastrechtse bureau Azim Design en het drukwerk werd afwisselend verzorgd door Drukkerij Luma en Repro Anders.

De oplage bedroeg aan het eind van het jaar 450 exemplaren.  De verspreiding van het blad is voor een geringe vergoeding uitbesteed aan derden. Onze uitgaven werden mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. Mede dankzij hun bijdragen kan ons blad verschijnen. Alle uitgaven van de Havekedrechter en andere publicaties worden in het Depot Nederlandse Publicaties  van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opgenomen.

 

Activiteiten voor leden

Open Monumentendag 12 september

Op zaterdag 12 september konden we beschikken over het Raadhuis. Het landelijk thema was dit jaar: ‘ambacht en kunst’. Er waren demonstraties te zien van leerling-klokkenmakers van de vakschool uit Schoonhoven. Verder was er keramiek te bewonderen van Kiki Voskamp en Carin Veldman zat achter haar spinnewiel. Er werd een viertal rondleidingen aangeboden door het Raadhuis. De belangstelling voor het bescheiden programma was niet al te groot. 

Stadswandelingen

Een nieuw fenomeen het afgelopen jaar was het geven van rondleidingen. Op verzoek van de Haastrechtse Kring werd voor de leden op 1 augustus een stadswandeling door Haastrecht georganiseerd. De belangstelling was zo groot dat er drie groepen geformeerd konden worden. Op 28 november werd zelfs een extra wandeling ingelast. Op 10 september heeft Wim Raateland met een delegatie van de gemeente Krimpenerwaard een stadswandeling gemaakt. Op 20 september heeft de secretaris een korte rondleiding verzorgd voor Stichting Het Groene Hart, in het kader van de Prinsenmaand. En op 3 oktober hebben wij  met leden van de Historische Vereniging Krimpen a/d IJssel een rondwandeling gemaakt. Het bestuur is van mening dat deze activiteiten, nu er in Haastrecht geen VVV meer is, tot ons aandachtsgebied behoren. Op onze site wordt hiervan melding gemaakt.

Lezing over Herman de Man

Op 5 november gaf historicus Gé Vaartjes een lezing over de schrijver Herman de Man. De belangstelling voor deze boeiende presentie, aangevuld met beeld en geluid, was groot. Een geslaagde avond, waar zo’n 80 mensen aanwezig waren.

 

Contacten met gemeente Krimpenerwaard

Het bestuur heeft het afgelopen jaar kennisgemaakt met wethouders en beleidsmedewerkers van de nieuwe gemeente. In december werd de thema-avond Cultureel Erfgoed Krimpenerwaard bezocht. Wij achten goede contacten van belang om het behoud van de historische waarden van ons stadje onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

 

Tenslotte

Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie verstrekt te hebben over de activiteiten van onze vereniging in 2015. Ook in het komende jaar willen wij ons weer actief inzetten voor onze leden. En natuurlijk blijft onze doelstelling ‘het behoud van de historische waarden in Haastrecht’ voorop staan.

 

 

Haastrecht, december 2015

Lia Versteeg, secretaris HVH

 

 

Home

Over ons

Haastrecht

Historie

Levens-verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact