Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

 

Verslag Extra Ledenvergadering Historische Vereniging Haastrecht dd. 20 april 2017, om 19.30 uur

 

De vergadering vond plaats in Cultureel Centrum Concordia. Er waren 11 leden aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. Het verslag is van de hand van de voorzitter.

 

Statutenwijziging

Deze vergadering is uitgeschreven om een voorstel tot wijziging van de statuten in stemming te brengen. Het voorstel tot wijziging was aan alle leden kenbaar gemaakt met een tekst, zoals aangegeven onderaan dit verslag. Die informatie werd ruim een week voor de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2017 verspreid. Op 13 april is dit voorstel toegelicht. Alhoewel er op die vergadering geen tegenstemmers waren ontbrak het vereiste ledental en diende deze extra vergadering bijeengeroepen te worden.

Op 20 april mochten wij 11 leden begroeten. Na een korte introductie van de penningmeester werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

 

Informatie aan leden voorafgaand aan de ALV van 13 april:

Statutenwijziging voor verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status  

Wij streven naar het verkrijgen van deze status. Dat vereist een wijziging van onze Statuten. Met name waar het de eventuele opheffing van onze vereniging betreft en wat er dan met een batig kassaldo moet gebeuren. Dat moet dan naar een instelling met een soortgelijke doelstelling.

Huidige formulering: 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Nieuwe formulering: 3. Het batig saldo van de vereniging wordt na ontbinding der vereniging besteed ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling, een en ander zoals door de ALV in haar liquidatiebesluit aan te wijzen. 

Zo’n wijziging kan alleen met de instemming van de Algemene Ledenraad. Daarbij is vereist dat minstens ¾ van de leden aanwezig zijn.  Zijn die er niet dan dient een tweede vergadering plaats te vinden, kort na de eerste. Daar is de opkomst niet belangrijk meer. Wij gaan er van uit dat die er komt.

Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Haastrecht

d.d. 12 april 2018

 

De vergadering vond plaats in Cultureel Centrum Concordia. Er waren 37 leden aanwezig, inclusief het bestuur en een kandidaat-bestuurslid. Het verslag is van de hand van de secretaris. Tijdens het programma na de pauze waren ongeveer 60 mensen aanwezig.

 

Afwezig met bericht van verhindering

Bericht van verhindering werd ontvangen van een groot aantal, niet nader te benoemen leden.

 

1.      Opening

Voorzitter, Hans Kattenwinkel, opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het bestuur hartelijk welkom. Vervolgens geeft hij een korte samenvatting van het programma van deze avond.

 

2.      Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april en extra vergadering van 20 april 2017

De voorzitter neemt de verslagen in grote lijnen door. Voor een statutenwijziging, noodzakelijk voor het aanvragen van de ANBI-status, was op 13 april niet het vereiste aantal van 3/4 van het aantal leden aanwezig. Daarom werd een tweede vergadering uitgeschreven op 20 april 2018. Op deze vergadering waren 11 leden aanwezig. Na een korte introductie van de penningmeester werd het voorstel tot statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen. De ANBI-status werd aangevraagd en is inmiddels verkregen. Er worden geen vragen gesteld.

Het verslag wordt met algemene instemming goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

3.      Bestuurssamenstelling

Hans Kattenwinkel (voorzitter) en Rob Anders worden met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Secretaris Lia Versteeg treedt af na een zittingsperiode van 9 jaar. De voorzitter houdt een kort dankwoordje en overhandigt haar, naast de oorkonde voor vertrekkende bestuursleden, een envelop met cadeaubon en bloemen. Lia bedankt de aanwezigen voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij wenst de Historische Vereniging Haastrecht en het bestuur alle goeds en wenst haar opvolgster, Mieke de Ruiter, veel succes.

 

4.      Voorstellen nieuwe secretaris, Mieke de Ruiter-Dongelmans

De voorzitter stelt kandidaat-bestuurslid, Mieke de Ruiter, voor. Zij wordt bij acclamatie benoemd voor een periode van drie jaar als bestuurslid in de functie van secretaris.

 

5.      Secretarieel jaarverslag 2017

Het Algemeen Jaarverslag 2017 was te lezen op de website van de vereniging. De voorzitter neemt het verslag, aan de hand van een korte power-point-presentatie, in een vlot tempo door. Er worden geen vragen gesteld.

Het secretarieel jaarverslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

6.      Financieel jaarverslag 2017

De financiële stukken: resultatenrekening 2017, balans per 31 december 2017, begroting en toelichting, zijn ter informatie op website gepubliceerd. Tijdens de vergadering lagen papieren versies ter inzage in de zaal.

Penningmeester Pieter Klip geeft een toelichting bij de cijfers.

Het eigen vermogen per 31-12-2017 bedraagt 14.225,--. Dit is 500 Euro minder dan het jaar ervoor. De penningmeester verklaart dat dit veroorzaakt is door notariskosten vanwege statutenwijziging, de aanschaf van een laptop en scanner.

De heer Gijsbert Rietveld vraagt naar het huidige aantal leden van de vereniging. Per 31 december 2017 waren dit 347 leden die contributie hebben betaald.

Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.

 

7.      Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie, Ron de Ruiter en Kees van Hooft hebben de financiële administratie van het boekjaar 2017 – zoals voorgelegd door penningmeester Pieter Klip – gecontroleerd op 4 april jl. Kees van Hooft leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert de algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2017. De voorzitter bedankt beide heren voor hun werkzaamheden, met name de heer Ron de Ruiter, die na twee jaar, conform de statuten aftreedt.

 

8.      Benoeming kascontrolecommissie 2018

Volgens de statuten dienen de leden van de kascommissie iedere twee jaar te wisselen. De heer Ton van der Gaag is bereid de heer Ron de Ruiter op te volgen. De voorzitter bedankt hem voor zijn toezegging. De kascommissie voor 2017 bestaat dus uit Ton van der Gaag en Kees van Hooft.

 

9.      Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep Archeologie: Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Werkgroep Levensverhalen: De leden voeren gesprekken met “oude” Haastrechtenaren met de bedoeling hun herinneringen vast te leggen voor de toekomst.

 

10.   Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de vergadering

De heer Bas Hubers maakt van de rondvraag gebruik om het bestuur te complimenteren voor hun activiteiten het afgelopen jaar.

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en

inbreng.

 

Programma na de pauze

 

Na de pauze houdt de heer Gerard Koppers een lezing “De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen”, waarbij hij ook stilstaat bij de brandbestrijding in Haastrecht. De ongeveer 60 aanwezigen hebben geboeid naar hem geluisterd.

 

Na afloop van de avond werd er gezellig nagepraat in het Grand Café van Concordia.

Home

Over ons

Haastrecht

Historie

Levens-verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact